Werkgroep

Het opstellen van een goede business case begint met het samenstellen van een werkgroep. In deze groep zitten leden vanuit de organisatie en de P&R Groep. Met de werkgroep vindt afstemming plaats over de functionaliteit van een uitgezette opdracht. Ook geven we invulling aan het uiteindelijke doel.

Interviews

Dit doen we onder andere door het afnemen van een aantal interviews met betrokken stakeholders. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden binnen het gestelde of meest haalbare doel. Een gesprek met het management van de betreffende afdelingen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

De case

Vanuit deze onderzoeken kunnen we een business case samenstellen. Deze maakt onderdeel uit van het adviesvoorstel dat wordt voorgelegd aan directie en bestuur. In de business case komen aan de orde:

  • De vereiste of wettelijke kaders;
  • Segmentering; wie zijn de beoogde klanten?
  • De waarde-propositie keten: Wat bieden we aan? Hoe produceren we dit? wat is de meerwaarde voor de klant?
  • Een verdienmodel: kosten-baten, terugverdienmodel, abonnementsvorm en koppeling aan een groeimodel.

Toegevoegde waarde

In de case wordt duidelijk aangegeven waarom het concept een toegevoegde waarde biedt. De directie kan op basis van het opgestelde document een keuze maken gebaseerd op veiligheid- en integriteitsoverwegingen.

In het hele proces zitten diverse evaluatiemomenten. De P&R Groep presenteert dan de vooraf bepaalde mijlpalen aan de opdrachtgever. Deze kan dan nog bijsturen.

Het eindproduct wordt eerst in concept ingediend. Na beoordeling en eventuele aanpassingen volgt de definitieve versie.

© 2022 P&R Groep All rights reserved.